Владимир Тошић (1949)

Биографија

Владимир Тошић (Београд)
Факултет музичке уметности, одсек за композицију, класа Василија Мокрањца.

Редовни професор ФМУ на катедри за музичку теорију 1987-2017.
Музичка школа Мокрањац 1983-1987.
Музичка школа Станковић 1981-1983.
 
 
 
 


Композициони стил

Основа стваралачког приступа Владимира Тошића је редукционистички принцип (минималистички) изградње дела. Сва његова дела су заснована на веома малом броју различитих елемената, а понекад чак и на само једном (боји, ритму, хармонији…), а најважнија дела су:Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Altus, Medial… Све ове композиције имају неколико верзија за различите инструменте и саставе.

Награде

2000. Прва награда CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION THOMAS BLOCH, 1ers Prix ex aequo: Voxal – Vladimir TOSIC (Yоugoslavie)

2011. Трећа награда на такмичењу за композицију Gitarrentage für Kinder (Немачка)

2016. За троструки компакт-диск Трајање од часописа Музика класика награда за Албум године

2019. Друга награда за соло песму на конкурсу Обзорја на Тиси у Новом Бечеју.

Значајна дела

1975. Melange за клавир, тимпан, гонг и чинелу
1980. Фузија за камерни састав
1982. Ди/фузија за два клавира
1985. Четири не/зависна догађаја за гудачки квартет, дувачки квинтет, два клавира, вибрафон и маримбу
1986. Arios за мешовити хор или гудачки оркестар
1990. Varial за клавир или гудачки оркестар
1992. Dual за флауту и контрабас или симфонијски оркестар
1995. Воксал за сопран и клавир или за клавир и гудаче
2001. Алтус за бас и клавир или симфонијски оркестар
2009. Мотус за клавир и симфонијски оркестар
2011. Медиал за виолину и клавир
2011. Медиал 623 за симфонијски оркестар
2013. Медиал 9 за гудачки оркестар

Коментари дела

 

В А Р И А Л за клавир

Ова композиција је настала у периоду април/јун 1990. Као и све моје претходне композиције и она је редукционистичка и процесуална али се ипак у нечему разликује од осталих. Док је већина мојих досадашњих композиција заснована углавном на једном, обично симетричном лучном процесу, ова је у том смислу нешто комплекснија и састоји се од шест одсека. Дело израста на низу од осам тонова аликвотног низа тона Це који се, цео или у деловима, јавља у свих шест одсека и служи за изградњу како хоризонтале тако и вертикале композиције. Тих шест одсека су низ од шест надовезаних процеса, појединачно нешто краћих у односу на процесе у мојим другим композицијама, који сачињавају једну врсту процесуалних варијација изграђених на бази основног материјала. Отуда и потиче назив ВАРИАЛ што је скраћеница од речи ВАРијације и АЛиквоти.

Први део композиције доноси основни мелодијски низ при чему се сваки следећи тон серије јавља у новој октави.

У другом делу јавља се мелодијски процес на основи нарастајућег репетитивног модела. У сваком следећем моделу јавља се нови тон низа уз већ постојеће тонове. У другом делу овог процеса постепено нестаје један по један тон низа а замењује их основни тон Це који припрема остинатни покрет следећег одсека.

У трећем делу основни мелодијски низ се јавља подељен у две линије, у виду једне врсте задржица. Модели се понављају и увек су исте дужине.

Четврти део је најсложенији јер се у њему једновремено јављају три слоја-басовска линија, средњи глас изграђен на равномерном шеснаестинском остинатном покрету од по три тона основног низа и мелодијска линија у дисканту која је у осминском покрету – у аугментацији.

Пети одсек, слично као и други, доноси једну врсту задржица али овога пута прозрачнијих, јер су основни тонови удвојени у квинтама. Дужина модела је прво опадајућа а од средине нарастајућа тако да је процес симетрчан.

И на крају, шести део је кода заснована само на прва два тона основног низа – Це и Ха, која доводи до коначног смирења.

Ова композиција постоји још и у верзијама за велики оркестар, гудачки оркестар и клавир, клавирски квинтет, клавирски трио, две гитаре, оргуље…

У Београду, 27.12.1990.

 

ДУАЛ за велики оркестар

Композиција Дуал је настала 1992. године у првобитној верзији за флауту и контрабас. Овај састав, два мелодијска инструмента различитог регистра, одредио је фактуру и организацију ове композиције па и сам њен назив (ДУо+АЛиквоти). Ускоро је настало још неколико верзија ове композиције-за клавир, за два клавира, за две гитаре, за гудачки квартет… које су често извођене на концертима и телевизији. Верзија за велики оркестар настала је 1996. године а извели су је први пут дир. Дејан Савић и Нишки симфонијски оркестар 13. априла 2000. године. Ова композиција, у верзији за два клавира, увршћена је и у програм Фестивала савремене музике у Боулинг Грину (САД) и биће изведена у октобру ове године.

Дело је засновано, од почетка па све до краја, само на две комплементарне линије, без и једне гушће хармонске вертикале, и на мелодијском низу од осам тонова. Овај мелодијски низ, заснован на аликвотном модусу-звучној основи већине мојих композиција, наизменично доносе сопрански и басовски инструменти.

Основни низ прво у целини излажу гудачки и дрвени дувачки инструменти, а затим се он у четири одсека третира на различите начине-као једна врста варијација. У другом одсеку јавља се имитација између басовских и сопранских инструмената (флауте и виолине) заснована на нарастајућем репетитивном моделу. У трећем одсеку мелодијски низ се јавља кроз репетитивне моделе у сопранским инструментима (доминирају трубе), издељен у групе од по три тона, над правилним покретом басовских инструмената. Четврти одсек протичéе у доминацији басовских инструмената који доносе изразито ритмичне остинатне репетитивне моделе засноване на по четири тона низа. Петим одсеком доминира звук обое који полако води ка смирењу, такође у оквиру репетитивних модела сачињених од по четири тона основног низа. Шести одсек је кода у којој дијалог флауте и фагота лагано води музику ка првобитној тишини из које је она и настала.

Као и сва моја дела и ово обележавају:

  • процесуалност, дело настаје поступним непрекидним развојем из почетног мелодијског језгра без наглих контраста и прекида. За разлику од неких мојих ранијих радова који су били засновани само на једном процесу ова композиција је остварена кроз више краћих надовезаних процеса чиме је постигнут већи проток догађаја у времену.
  • редукција, дело је засновано на минимуму звучног материјала, а то је у овом случају мелодијски низ од осам различитих тонова аликвотног модуса.
  • репетитивност, дело настаје упорним понављањем мелодијско-ритмичких модела који се постепено и неосетно мењају и на тај начин граде развој и доводе до кулминације.

У Београду, 15. јун 2000.

 

ВОКСАЛ за сопран или флауту и клавир

Композиција Воксал је настала у периоду од новембра 1995. до фебруара 1996. као наруџбина за фестивал соло песме у Новом Бечеју. После неколико претходних композиција које садрже релативно изражене ритмичко-мелодијске елементе (Дуал, Триал, Етнал) осетио сам потребу за једном музиком веома смиреног, опуштеног тока, дугог даха, без великог развоја и набоја. Тако је настао циклус композиција на истој мелодијско-хармонској основи за глас и клавир, флауту и клавир, соло клавир, клавир и гудачки оркестар под називом Воксал.

Дело се заснива пре свега на низању хармонија од по три тона узетих редом из основног мелодијског низа од осам тонова аликвотног модуса. Соло деоница (флаута или глас) само потенцира те мелодијске тријаде без претераног истицања. Постоје три одсека од којих су први и трећи релативно симетрични у односу на централни.

Први и трећи одсек су изграђени на мелодијско-хармонским моделима од по три тона. У сваком новом моделу мења се по један тон док два остају иста као у претходном моделу. У централном одсеку модели имају по два тона док је трећи увек основни тон низа и јавља се као педални тон. У сва три одсека постоји и умерен ритмички развој који допуњава основни мелодијско-хармонски. Међутим целим делом ипак доминира само једна основна атмосфера која се веома мало мења а сав развој је веома умерен, благ и ненаметљив.

Као и сва моја дела и ово обележавају:

  • редукција, јер је дело засновано на минимуму звучног материјала, а то је у овом случају мелодијски низ од осам различитих тонова аликвотног модуса који се јављају како у хоризонтали-мелодијској линији, тако и у вертикали-хармонским склоповима, дела.
  • репетитивност, јер дело настаје упорним понављањем мелодијско-ритмичких модела који се постепено и неосетно мењају и на тај начин граде развој и доводе до кулминације.
  • процесуалност, јер дело настаје поступним непрекидним развојем из почетног мелодијског језгра без наглих контраста и прекида.

У Београду, 4. 3. 1996.

Варијанта композиције Воксал за гласхармонику и гудачки оркестар (магнетофонску траку) добила је прву награду на конкурсу Tomas Bloch у Паризу у марту 2000.

У Београду, 25. 4. 2000.

 

МОТУС дуо за клавир и оркестар

Композиција Мотус за клавир и окестар настала је првобитно у верзији за два клавира у осам руку. Пошто је била веома добро прихваћена од стране извођача и публике одлучио сам да ту енергију покрета на неки начин још увећам. Зато сам се определио да је поверим најјачем музичком дуу, клавиру и оркестру-који су у овом случају сасвим равноправни учесници.

Дело је засновано је на серији квинтних сазвучја која остварују како звучну вертикалу тако и хоризонталу. Облик се састоји од пет одсека који доносе вариран почетни мелодијско-хармонски материјал.

У овој композицији се препознатљивим, важним особинама мојих ранијих дела-процесуалној организацији, репетитивности, симетрији итд., додају бржи темпо, живља ритмика, јача динамика и пре свега ПОКРЕТ. На тај начин се повећава проток догађаја у времену и остварује боља комуникација са слушаоцима.

Ово је премијера композиције Мотус у верзији за клавир и оркестар.

Посебно ми је драго да се ова трибина одвија и у знак сећања на мог драгог професора Василија Мокрањца, за кога ме везују веома јаке и живе успомене, тако да је ово извођење посвећено њему.

Београд. 10. септембар 2009.

МЕДИАЛ 623 за камерни оркестар

Композиција Медиал 623, за камерни оркестар је троставачна композиција настала на основи слободно третираних медијантних веза − отуда и проистиче њен назив, а заснована је на веома слободном варирању почетног материјала.
Данашњи темпо живота, и стална тензија око нас, изгледа да су у великој мери потрошили наше стрпљење тако да је лако уочљива општа тенденција ка краћим композицијама − понекад чак само од једног минута! Пошто и ја сам немам више довољно стрпљења да слушам предуге композиције, у овом тренутку сам се и као аутор окренуо краћим формама. Резултат таквог расположења је серија кратких композиција (у трајању од 2-3 минута) под заједничким називом Медиал.
Ове кратке композиције, за различите солисте или мале саставе, настале су у последње две године. Оне могу да буду изведене појединачно а могу и да буду комбиноване у оквиру малих циклуса − управо као што је то случај са композицијом Медиал 623.

Београд, 20 септембар 2012.

МЕДИАЛ 9 за гудачки оркестар

Композиција Медиал 9 за гудачки оркестар је верзија истоимене троставачне композиције за реед qуинтет која је написана као поруџбина америчког квинтета Акрополис − који ју је премијерно извео (САД, 2015). Композиција је настала на основи слободно третираних медијантних веза − отуда проистиче њен назив, кроз веома слободно варирање почетног хармонско-мелодијског материјала. Заснована је на репетитивно-процесуалној организацији − као и све моје композиције до данас − а главна њена особина је тежња ка максималној комуникативности.
Композиција припада мојој трећој стваралачкој фази, која је почела 2010. године, и на неки начин је најкомплекснија у серији Медиала.

Београд, 14. јун 2016.

 

Музика за филмове

2021. Човек који је рекао Хитлеру не; Коридор 92
2019. Ратне приче са Паштрика; Ратне приче са Кошара
2018. Стварање краљевине СХС
2017. Дијанина деца; Заборављени адмирал
2016. Злочин без казне; Срби на Крфу
2014. Србија у великом рату
2013. Милунка Савић хероина великог рата
2012. Век одважних 1&2
2011. На раскршћу историје
2007. Лет у смрт
2006. Последњи дан Зорана Ђинђића; Када режим стреља 1&2
2005. Како је отишао Милошевић
(сви за РТС)

 

Изводи из критика

Политика, 3. јул 2000.

Бранка Радовић

Тошић је код нас јединствена и усамљена појава и много више коинцидира са сличним појавама у свету, за шта је недавно и добио награду у Паризу и низ извођења своје музике у САД.  Дуал за оркестар …… поседује колоритно и ритмичко богатство које оркестар не нарушава већ усложњава…

Politika, 12. maj 1993.

Branka Radović o autorskom koncertu klavirske muzike Vladimira Tošića u galeriji Kolarca

Ovom prilikom niz klavirskih dela, koja su sva štampana i snimljena na kaseti i odmah mogla da se kupe, na samom koncertu, dala su izvestan svetski okvir samom koncertu u pravcu prave muzičke manifestacije. Puna galerija, uglavnom mlade publike, oduševljeno je pozdravila izvođenje: Vladimir Cvijić, Vladimir Valjarević i Jovan Mitić sjajno su obavili pijanistički zadatak, svirajući precizno, jasno i sa entuzijazmom.

Kompozitor Vladimir Tošić je uspeo da obezbedi dostojno mesto u našim okvirima. Uostalom, i on je jedan od onih muzičara koji su poznatiji izvan okvira naše zemlje.

MУЗИКОЛОГИЈА Часопис Музиколошког института САНУ 18, 2015

Дејан Деспић

Vladimir Tošić VOKALNI KONTRAPUNKT RENESANSE Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 2014.

Треба одмах рећи, као општу оцену, да је тај уџбеник начињен не само веома исцрпно и свеобухватно, него у томе и врло промишљено и систематично; толико да се у њему тешко – ако уопште – може наћи недостатак било којег аспекта, композиционо-техничког или развојно-историјског, у обрађеном простору, времену и стилу.

***

Надовезујући се, у извесном смислу, на капиталан, а једнако обиман и исцрпан уџбеник Властимира Перичића Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, први пут објављен 1987. (издање Универзитета уметности) и поново 1998. (издавачи: Студентски културни центар и Универзитет уметности), овај Тошићев комплементарно „покрива” цело огромно подручје проблематике контрапункта, битног чиниоца музичког стваралаштва, као композиционе технике и обликовања.

МУЗИКОЛОГИЈА Часопис Музиколошког института САНУ 25 (II /2018)

Бојана Радовановић

Књига Владимира Тошића специфична је не само по својој тематици и приступу проблему који аутор у њој користи, него и по начину приповедања иобјашњења. У овом тексту нема сувишних речи, количина текстаредукована је како би уступила део свог простора нотним примерима и конкретним решењима.Тошић постепено, концизно и прецизно разрађује своје мотиве, понављајућионо за шта сматра да је неопходно за разумевање минимализма и за анализу овемузике. Ово издање, може се чак рећи, могло би у својој темељности и јасноћипослужити и као својеврсноупутствоза писање минималистичких композиција. С једне стране, то је педагошки прегледан, јасан и разумљив текст, а са друге, тоје текст који својим особинама открива природу минималистичког композитора, који о музици пише на начин инхерентан писању музике.

Политика, 16. новембар 2019.

Зорица Премате

Тошић своје звучне светове гради кроз прорачунате, скоро механичке процесе многоструких понављања истих или дискретно промењених микроцелина-фонема, у амбијенту дијатонске вертикале непрекидног истоветног пулса. Ту лучна форму следи  функцију, а правилни откуцаји нас враћају на само велико и свепрожимајуће време низ које пловимо, стално у истој  реци, али окружени увек новом водом. Тошићева музика је ведра, неконфликтна и подобна бокорењу истоветне звучне супстанце.

Значајна извођења

20. 5. 1976. СКЦ Београд

ФРАГМЕНТИ за клавир

MELANGE за клавир, тимпан, гонг и чинелу

          8. 4. 1980. мала дворана Лисински у Загребу

          ФУЗИЈА за камерни састав, Нова генерација дир. Владимир Тошић

 

22. 4. 1980. Музички центар, Театар ИТД, Загреб

ФУЗИЈА за осам ходача

23. 3. 1985. Музички салон Студентског културног центра у Загребу

4 НЕ/ЗАВИСНА ДОГАЂАЈА за гудачки квартет, дувачки квинтет, клавир и електрични клавир и вибрафон и маримбафон

23. 10. 1987. Кобакер хол, Боулинг Грин, Охајо САД

ДИ/ФУЗИЈА за две харфе

11. 4. 1987. Дворана Лисински, Загреб
Музички Бијенале – отварање

АРИОС за мешовити хор, Хор музичке академије у Загребу диригент Владимир Крањчевић

22. април 2001.

Буенос Аирес, Аргентина

ДУАЛ за оркестар

Marisol Gentile, диригент, ENSAMBLE ROSARIO

 

18. новембар 2009. Коларчева задужбина, Београд
Међународна трибина композитора

МОТУС за клавир и оркестар

Владимир Цвијић клавир, Бојан Суђић диригент, оркестар РТС

 

8. новембар 2012. Oklahoma State University

АЛТУС за оркестар саксофона

OSU Saxophone Ensemble

31. октобар 2015. Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, Rosario – Argentina
27º  SIMPOSIO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

МЕДИАЛ 623 ансамбл Rosario, дир. Marisol Gentile

19. мај 2016. Сала Београдске филхармоније
Ауторски концерт поводом 40 година уметничког рада

ФИСИЈА за клавир, Станко Симић

ДУАЛ за клавир четвороручно, Владимир Цвијић и Катарина Рувидић

КВИНТАЛ за флауту и клавир, Стана Крстајић и Љиљана Вукеља

ЛЕТ 1, 2, 3, за клавир, Катарина Тошић

РОНДО, Трио покрет, Мадлен Стокић-Васиљевић, Милош Николић, Маја Михић

МЕДИАЛ 1, за клавир, Никола Зарингер

МЕДИАЛ 745, Трио покрет – Мадлен Стокић-Васиљевић, Милош Николић, Маја Михић

АЛТУС, Old Hat Ochestra.

7. октобар 2018. СКЦ, Београд
27. Трибина композитора

МУЛТУС 1, 2, 3, за камерни ансамбл, Градилиште

Значајна издања

Ауторски компакт-дискови:
2000. MELANGE, ПГП РТС
2014. МУЗИКА ЗА КЛАВИР, ФМУ СОКОЈ
2016. МУЗИКА ЗА МАЛЕ ПИЈАНИСТЕ, МШ Гроцка
2016. ТРАЈАЊЕ, ФМУ СОКОЈ
2017. ДУАЛ, ФМУ СОКОЈ
2020. РЕТИДЕ, ФМУ СОКОЈ
2020. МУЗИКА ЗА МАЛЕ ПИЈАНИСТЕ, ФМУ СОКОЈ

Нотна издања:
2015. Музика за клавир, ФМУ
2016. Музика за мале пијанисте, МШ Гроцка
2020. Музика за мале пијанисте, ФМУ

Ауторске књиге:
2001. ОПУС 4 документи, СКЦ
2014. Вокални контрапункт ренесансе, ФМУ
2017. Редукционистички принципи конституције музичког дела, ФМУ
2018. Вокални контрапункт ренесансе, Завод за уџбенике
2018. Речи о музици, ФМУ

Линкови и контакт

Интернет страница: http://www.vladimirtosic.com/

Минимализам Владимира Тошића, РТС, 23. септембар 2015: Minimalizam Vladimira Tošića

Емисија Арт фантазија, Музичке слике композитора Владимира Тошића, Арт канал, 26. април 2016: Art fantazija

Плејлиста на YouTube каналу Serbian Composers: Владимир Тошић (1949)