Vladimir Tošić (1949)

Biografija

Vladimir Tošić (Beograd)
Fakultet muzičke umetnosti, odsek za kompoziciju, klasa Vasilija Mokranjca.
 
Redovni profesor FMU na katedri za muzičku teoriju 1987-2017.
Muzička škola Mokranjac 1983-1987.
Muzička škola Stanković 1981-1983.
 
 
 
 


Kompozicioni stil

Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip (minimalistički) izgradnje dela. Sva njegova dela su zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…), a najvažnija dela su: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Altus, Medial… Sve ove kompozicije imaju nekoliko verzija za različite instrumente i sastave.

Nagrade

2000. Prva nagrada CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION THOMAS BLOCH, 1ers Prix ex aequo: Voxal – Vladimir TOSIC (Yougoslavie)

2011. Treća nagrada na takmičequ za kompouiciju Gitarrentage für Kinder (Nemačka)

2016. Za trostruki kompakt-disk Trajanje od časopisa Muzika klasika nagrada za Album godine

2019. Druga nagrada za solo pesmu na konkursu Obzorja na Tisi u Novom Bečeju.

Značajna dela

1975. Melange za klavir, timpan, gong i činelu
1980. Fuzija za kamerni sastav
1982. Di/fuzija za dva klavira
1985. Četiri ne/zavisna događaja za gudački kvartet, duvački kvintet, dva klavira, vibrafon i marimbu
1986. Arios za mešoviti hor ili gudački orkestar
1990. Varial za klavir ili simfonijski orkestar
1992. Dual za flautu i kontrabas ili simfonijski orkestar
1995. Voksal za sopran i klavir ili za klavir i gudače
2001. Altus za bas i klavir ili simfonijski orkestar
2009. Motus za klavir i simfonijski orkestar
2011. Medial za violinu i klavir
2011. Medial 623 za simfonijski orkestar
2013. Medial 9 za gudački orkestar

Komentari dela

 

V A R I A L za klavir

Ova kompozicija je nastala u periodu april/jun 1990. Kao i sve moje prethodne kompozicije i ona je redukcionistička i procesualna ali se ipak u nečemu razlikuje od ostalih. Dok je većina mojih dosadašnjih kompozicija zasnovana uglavnom na jednom, obično simetričnom lučnom procesu, ova je u tom smislu nešto kompleksnija i sastoji se od šest odseka.  Delo izrasta na nizu od osam tonova alikvotnog niza tona C koji se, ceo ili u delovima, javlja u svih šest odseka  i služi za izgradnju kako horizontale tako i vertikale kompozicije. Tih šest odseka su niz od šest nadovezanih procesa, pojedinačno nešto kraćih u odnosu na procese u mojim drugim kompozicijama, koji sačinjavaju jednu vrstu procesualnih varijacija izgrađenih na bazi osnovnog materijala. Otuda i potiče naziv VARIAL  što je skraćenica od rečíi VARijacije i ALikvoti.

Prvi deo kompozicije donosi osnovni melodijski niz pri čemu se svaki sledeći ton serije javlja u novoj oktavi.

U drugom delu javlja se melodijski proces na osnovi narastajućeg repetitivnog modela. U svakom sledećem modelu javlja se novi ton niza uz već postojeće tonove. U drugom delu ovog procesa postepeno nestaje jedan po jedan ton niza a zamenjuje ih osnovni ton C koji priprema ostinatni pokret  sledećeg odseka.

U trećem delu osnovni melodijski  niz se javlja podeljen u dve  linije, u vidu jedne vrste zadržica. Modeli se ponavljaju i uvek su iste dužine.

Četvrti deo je najsloženiji jer se u njemu jednovremeno javljaju tri sloja-basovska  linija, srednji glas izgrađen na ravnomernom šesnaestinskom ostinatnom pokretu od po tri tona osnovnog niza i melodijska linija u diskantu koja je u osminskom pokretu-u augmentaciji.

Peti odsek, slično kao i drugi, donosi jednu vrstu zadržica ali ovoga puta prozračnijih, jer su osnovni tonovi udvojeni u kvintama. Dužina modela je prvo opadajuća a od sredine narastajuća tako da je proces simetrčan.

I na kraju, šesti  deo je koda zasnovana samo na prva dva tona osnovnog niza-C i H, koja dovodi do konačnog smirenja.

Ova kompozicija postoji još i u verzijama za veliki orkestar, gudački orkestar i klavir, klavirski kvintet, klavirski trio, dve gitare, orgulje…

U Beogradu 27.12.1990.

 

DUAL za veliki orkestar

Kompozicija Dual je nastala 1992. godine u prvobitnoj verziji za flautu i kontrabas. Ovaj sastav, dva melodijska instrumenta različitog registra, odredio je fakturu i organizaciju ove kompozicije pa i sam njen naziv (DUo+ALikvoti). Uskoro je nastalo još nekoliko verzija ove kompozicije-za klavir, za dva klavira, za dve gitare, za gudački kvartet… koje su često izvođene na koncertima i televiziji. Verzija za veliki orkestar nastala je 1996. godine a izveli su je prvi put dir. Dejan Savić i Niški simfonijski orkestar 13. aprila 2000. godine. Ova kompozicija, u verziji za dva klavira, uvršćena je i u program Festivala savremene muzike u Bouling Grinu (SAD) i biće izvedena u oktobru ove godine.

Delo je zasnovano, od početka pa sve do kraja, samo na dve komplementarne linije, bez i jedne gušće harmonske vertikale, i na melodijskom nizu od osam tonova. Ovaj melodijski niz, zasnovan na alikvotnom modusu-zvučnoj osnovi većine mojih kompozicija, naizmenično donose sopranski i basovski instrumenti.

Osnovni niz prvo u celini izlažu gudački i drveni duvački instrumenti, a zatim se on u četiri odseka tretira na različite načine-kao jedna vrsta varijacija. U drugom odseku javlja se imitacija između basovskih i sopranskih instrumenata (flaute i violine) zasnovana na narastajućem repetitivnom modelu. U trećem odseku melodijski niz se javlja kroz repetitivne modele u sopranskim instrumentima (dominiraju trube), izdeljen u grupe od po tri tona, nad pravilnim pokretom basovskih instrumenata. Četvrti odsek protičée u dominaciji basovskih

instrumenata koji donose izrazito ritmične ostinatne repetitivne modele zasnovane na po četiri tona niza. Petim odsekom dominira zvuk oboe koji polako vodi ka smirenju, takođe u okviru repetitivnih modela sačinjenih od po četiri tona osnovnog niza. Šesti odsek je koda u kojoj dijalog flaute i fagota lagano vodi muziku ka prvobitnoj tišini iz koje je ona i nastala.

Kao i sva moja dela i ovo obeležavaju:

  • procesualnost, delo nastaje postupnim neprekidnim razvojem iz početnog melodijskog jezgra bez naglih kontrasta i prekida. Za razliku od nekih mojih ranijih radova koji su bili zasnovani samo na jednom procesu ova kompozicija je ostvarena kroz više kraćih nadovezanih procesa čime je postignut veći protok događaja u vremenu.
  • redukcija, delo je zasnovano na minimumu zvučnog materijala, a to je u ovom slučaju melodijski niz od osam različitih tonova alikvotnog modusa.
  • repetitivnost, delo nastaje upornim ponavljanjem melodijsko-ritmičkih modela koji se postepeno i neosetno menjaju i na taj način grade razvoj i dovode do kulminacije.

U Beogradu, 15. jun 2000.

 

VOKSAL za sopran ili flautu i klavir

Kompozicija Voksal je nastala u periodu od novembra 1995. do februara 1996. kao narudžbina za festival solo pesme u Novom Bečeju. Posle nekoliko prethodnih kompozicija koje sadrže relativno  izražene ritmičko-melodijske elemente (Dual, Trial, Etnal) osetio sam potrebu za jednom muzikom veoma smirenog, opuštenog toka, dugog daha, bez velikog razvoja i naboja. Tako je nastao ciklus kompozicija na istoj melodijsko-harmonskoj osnovi za glas i klavir, flautu i klavir, solo klavir, klavir i gudački orkestar pod nazivom Voksal.

Delo se zasniva pre svega na nizanju harmonija od po tri tona uzetih redom iz osnovnog melodijskog niza od osam tonova alikvotnog modusa. Solo deonica (flauta ili glas) samo potencira te melodijske trijade bez preteranog isticanja. Postoje tri odseka od kojih su prvi i treći relativno simetrični u odnosu na centralni.

Prvi  i  treći  odsek  su  izgrađeni  na  melodijsko-harmonskim  modelima od po tri tona. U svakom novom modelu menja se po jedan ton dok dva ostaju ista kao u prethodnom modelu. U centralnom odseku modeli imaju po dva tona dok je treći uvek osnovni ton niza i javlja se kao pedalni ton. U sva tri odseka postoji i umeren ritmički razvoj koji dopunjava osnovni melodijsko-harmonski. Međutim celim  delom ipak dominira samo jedna osnovna atmosfera koja se veoma malo menja a sav razvoj je veoma umeren, blag i nenametljiv.

Kao i sva moja dela i ovo obeležavaju:

  • redukcija, jer je delo zasnovano na minimumu zvučnog materijala, a to je u ovom slučaju melodijski niz od osam različitih tonova alikvotnog modusa koji se javljaju kako u horizontali-melodijskoj liniji, tako i u vertikali-harmonskim sklopovima, dela.
  • repetitivnost, jer delo nastaje upornim ponavljanjem melodijsko-ritmičkih modela koji se postepeno i neosetno menjaju i na taj način grade razvoj i dovode do kulminacije.
  • procesualnost, jer delo nastaje postupnim neprekidnim razvojem iz početnog melodijskog jezgra bez naglih kontrasta i prekida.

U Beogradu 4.3.1996.

 

Varijanta kompozicije Voksal za glasharmoniku i gudački orkestar (magnetofonsku traku) dobila je prvu nagradu na konkursu Tomas Bloch u Parizu u martu 2000.

U Beogradu 25.4.2000.

 

MOTUS duo za klavir i orkestar

Kompozicija Motus za klavir i okestar nastala je prvobitno u verziji za dva klavira u osam ruku. Pošto je bila veoma dobro prihvaćena od strane izvođača i publike odlučio sam da tu energiju pokreta na neki način još uvećam. Zato  sam se opredelio da je poverim najjačem muzičkom duu, klaviru i orkestru-koji su u ovom slučaju sasvim ravnopravni učesnici.

Delo je zasnovano je na seriji kvintnih sazvučja koja ostvaruju kako zvučnu vertikalu tako i horizontalu. Oblik se sastoji od pet odseka koji donose variran početni melodijsko-harmonski materijal.

U ovoj kompoziciji se prepoznatljivim, važnim osobinama mojih ranijih dela-procesualnoj organizaciji, repetitivnosti, simetriji itd., dodaju brži tempo, življa ritmika, jača dinamika i pre svega POKRET. Na taj način se povećava protok događaja u vremenu i ostvaruje bolja komunikacija sa slušaocima.

Ovo je premijera kompozicije Motus u verziji za klavir i orkestar.

Posebno mi je drago da se ova tribina odvija i u znak sećanja na mog dragog profesora Vasilija Mokranjca, za koga me vezuju veoma jake i žive uspomene, tako da je ovo izvođenje posvećeno njemu.

Beograd. 10. septembar 2009.

 

MEDIAL 623 za kamerni orkestar

Kompozicija Medial 623, za kamerni orkestar je trostavačna kompozicija nastala na osnovi slobodno tretiranih medijantnih veza − otuda i proističe njen naziv, a zasnovana je na veoma slobodnom variranju početnog materijala.
Današnji tempo života, i stalna tenzija oko nas, izgleda da su u velikoj meri potrošili naše strpljenje tako da je lako uočljiva opšta tendencija ka kraćim kompozicijama − ponekad čak samo od jednog minuta! Pošto i ja sam nemam više dovoljno strpljenja da slušam preduge kompozicije, u ovom trenutku sam se i kao autor okrenuo kraćim formama. Rezultat takvog raspoloženja je serija kratkih kompozicija (u trajanju od 2-3 minuta) pod zajedničkim nazivom Medial.
Ove kratke kompozicije, za različite soliste ili male sastave, nastale su u poslednje dve godine. One mogu da budu izvedene pojedinačno a mogu i da budu kombinovane u okviru malih ciklusa − upravo kao što je to slučaj sa kompozicijom Medial 623.

Beograd, 20 septembar 2012.

 

MEDIAL 9 za gudački orkestar

Kompozicija Medial 9 za gudački orkestar je verzija istoimene trostavačne kompozicije za reed quintet koja je napisana kao porudžbina američkog kvinteta Akropolis − koji ju je premijerno izveo (SAD, 2015). Kompozicija je nastala na osnovi slobodno tretiranih medijantnih veza − otuda proističe njen naziv, kroz veoma slobodno variranje početnog harmonsko-melodijskog materijala. Zasnovana je na repetitivno-procesualnoj organizaciji − kao i sve moje kompozicije do danas − a glavna njena osobina je težnja ka maksimalnoj komunikativnosti.
Kompozicija pripada mojoj trećoj stvaralačkoj fazi, koja je počela 2010. godine, i na neki način je najkompleksnija u seriji Mediala.

Beograd, 14. jun 2016.

 

Muzika za filmove

2021. Čovek koji je rekao Hitleru ne; Koridor 92
2019. Ratne priče sa Paštrika; Ratne priče sa Košara
2018. Stvaranje kraljevine SHS
2017. Dijanina deca; Zaboravljeni admiral
2016. Zločin bez kazne; Srbi na Krfu
2014. Srbija u velikom ratu
2013. Milunka Savić heroina velikog rata
2012. Vek odvažnih 1&2
2011. Na raskršću istorije
2007. Let u smrt
2006. Poslednji dan Zorana Đinđića; Kada režim strelja 1&2
2005. Kako je otišao Milošević
(svi za RTS)

 

Izvodi iz kritika

Политика, 3. јул 2000.

Бранка Радовић

Тошић је код нас јединствена и усамљена појава и много више коинцидира са сличним појавама у свету, за шта је недавно и добио награду у Паризу и низ извођења своје музике у САД.  Дуал за оркестар …… поседује колоритно и ритмичко богатство које оркестар не нарушава већ усложњава…

 

Politika, 12. maj 1993.

Branka Radović o autorskom koncertu klavirske muzike Vladimira Tošića u galeriji Kolarca

Ovom prilikom niz klavirskih dela, koja su sva štampana i snimljena na kaseti i odmah mogla da se kupe, na samom koncertu, dala su izvestan svetski okvir samom koncertu u pravcu prave muzičke manifestacije. Puna galerija, uglavnom mlade publike, oduševljeno je pozdravila izvođenje: Vladimir Cvijić, Vladimir Valjarević i Jovan Mitić sjajno su obavili pijanistički zadatak, svirajući precizno, jasno i sa entuzijazmom.

Kompozitor Vladimir Tošić je uspeo da obezbedi dostojno mesto u našim okvirima. Uostalom, i on je jedan od onih muzičara koji su poznatiji izvan okvira naše zemlje.

 

MУЗИКОЛОГИЈА Часопис Музиколошког института САНУ 18, 2015

Дејан Деспић

Vladimir Tošić VOKALNI KONTRAPUNKT RENESANSE Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 2014.

Треба одмах рећи, као општу оцену, да је тај уџбеник начињен не само веома исцрпно и свеобухватно, него у томе и врло промишљено и систематично; толико да се у њему тешко – ако уопште – може наћи недостатак било којег аспекта, композиционо-техничког или развојно-историјског, у обрађеном простору, времену и стилу.

***

Надовезујући се, у извесном смислу, на капиталан, а једнако обиман и исцрпан уџбеник Властимира Перичића Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, први пут објављен 1987. (издање Универзитета уметности) и поново 1998. (издавачи: Студентски културни центар и Универзитет уметности), овај Тошићев комплементарно „покрива” цело огромно подручје проблематике контрапункта, битног чиниоца музичког стваралаштва, као композиционе технике и обликовања.

 

МУЗИКОЛОГИЈА Часопис Музиколошког института САНУ 25 (II /2018)

Бојана Радовановић

Књига Владимира Тошића специфична је не само по својој тематици и приступу проблему који аутор у њој користи, него и по начину приповедања иобјашњења. У овом тексту нема сувишних речи, количина текстаредукована је како би уступила део свог простора нотним примерима и конкретним решењима.Тошић постепено, концизно и прецизно разрађује своје мотиве, понављајућионо за шта сматра да је неопходно за разумевање минимализма и за анализу овемузике. Ово издање, може се чак рећи, могло би у својој темељности и јасноћипослужити и као својеврсноупутствоза писање минималистичких композиција. С једне стране, то је педагошки прегледан, јасан и разумљив текст, а са друге, тоје текст који својим особинама открива природу минималистичког композитора, који о музици пише на начин инхерентан писању музике.

 

Политика, 16. новембар 2019.

Зорица Премате

Тошић своје звучне светове гради кроз прорачунате, скоро механичке процесе многоструких понављања истих или дискретно промењених микроцелина-фонема, у амбијенту дијатонске вертикале непрекидног истоветног пулса. Ту лучна форму следи  функцију, а правилни откуцаји нас враћају на само велико и свепрожимајуће време низ које пловимо, стално у истој  реци, али окружени увек новом водом. Тошићева музика је ведра, неконфликтна и подобна бокорењу истоветне звучне супстанце.

 

Značajna izvođenja

20. 5. 1976. SKC Beograd

FRAGMENTI za klavir

MELANGE za klavir, timpan, gong i činelu

 

8. 4. 1980. mala dvorana Lisinski u Zagrеbu

FUZIJA za kamerni sastav, Nova generacija dir. Vladimir Tošić

 

22. 4. 1980. Muzički centar, Teatar ITD, Zagrеb

FUZIJA za osam hodača

 

23. 3. 1985.  Muzički salon Studentskog kulturnog centra u Zagrеbu

4 NE/ZAVISNA DOGAĐAJA za gudački kvartet, duvački kvintet, klavir i

električni klavir i vibrafon i marimbafon

 

23. 10. 1987.  Kobaker hol, Bouling  Grin, Ohajo SAD

DI/FUZIJA  za dve harfe

 

11. 4. 1987.  Dvorana Lisinski, Zagreb
Muzički Bijenale – otvaranje

ARIOS  za mešoviti hor, Hor muzičke akademije u Zagrebu dirigent Vladimir Kranjčević

22. april 2001.

Buenos Aires, Argentina

DUAL za orkestar

Marisol Gentile, dirigent, ENSAMBLE ROSARIO

 

18. novembar 2009. Kolarčeva zadužbina, Beograd
Međunarodna tribina kompozitora

MOTUS za klavir i orkestar

Vladimir Cvijić  klavir, Bojan Suđić dirigent, orkestar RTS

 

8. novembar 2012. Oklahoma State University

ALTUS za orkestar saksofona

OSU Saxophone Ensemble

 

31. oktobar 2015. Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, Rosario – Argentina
27º  SIMPOSIO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

MEDIAL 623 ansambl Rosario, dir. Marisol Gentile

 

19. maj 2016. Sala Beogradske filharmonije
Autorski koncert povodom 40 godina umetničkog rada

FISIJA za klavir, Stanko Simić

DUAL za klavir četvororučno, Vladimir Cvijić i Katarina Ruvidić

KVINTAL za flautu i klavir, Stana Krstajić i Ljiljana Vukelja

LET 1, 2, 3, za klavir, Katarina Tošić

RONDO, Trio pokret, Madlen Stokić-Vasiljević, Miloš Nikolić, Maja Mihić

MEDIAL 1, za klavir, Nikola Zaringer

MEDIAL 745, Trio pokret – Madlen Stokić-Vasiljević, Miloš Nikolić, Maja Mihić

ALTUS, Old Hat Ochestra.

 

7. oktobar 2018. SKC, Beograd
27. Tribina kompozitora

MULTUS 1,2,3, za kamerni ansambl, Gradilište

 

Značajna izdanja

Autorski kompakt-diskovi:
2000. MELANGE, PGP RTS
2014. MUZIKA ZA KLAVIR, FMU SOKOJ
2016. MUZIKA ZA MALE PIJANISTE, MŠ Grocka
2016. TRAJANJE, FMU SOKOJ
2017. DUAL, FMU SOKOJ
2020. RETIDE, FMU SOKOJ
2020. MUZIKA ZA MALE PIJANISTE, FMU SOKOJ

Notna izdanja:
2015. Muzika za klavir, FMU
2016. Muzika za male pijaniste, MP Grocka
2020. Muzika za male pijaniste, FMU

Autorske knjige:
2001. OPUS 4 dokumenti, SKC
2014. Vokalni kontrapunkt renesanse, FMU
2017. Redukcionistički principi konstitucije muzičkog dela, FMU
2018. Vokalni kontrapunkt renesanse, Zavod za udžbenike
2018. Reči o muzici, FMU

 

Linkovi i kontakt

Website: http://www.vladimirtosic.com/

Minimalizam Vladimira Tošića, RTS, 23. septembar 2015: Minimalizam Vladimira Tošića

Emisija Art fantazija, Muzičke slike kompozitora Vladimira Tošića, Art kanal, 26. april 2016: Art fantazija

Plejlista na YouTube kanalu Serbian Composers: Vladimir Tošić (1949)